O nama

Untitled

Udruženje „Mladi Volonteri“ je apolitična, neprofitna, volonterska i humanitarna organizacija.

Misija Udruženja: Obezbjediti mogućnosti za edukaciju, građansku participaciju, humanitarno i volontersko angažovanje svih zaintersovanih osoba u kreiranju pozitivnih demokratskih promjena i društva sa jednakim pravima za sve.

Vizija Udruženja: Jačati, promovisati, osnaživati mlade i druge članove društva kao inicijatore demokratskih promjena i nosioce procesa kojima će se kreirati društvo jednakih prava i mogućnosti za sve u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 1. Pomaže u promociji volonterizma, civilnog aktivizma, omladinskog i humanitarnog rada;
 2.  Usmjerava svoje aktivnosti na prevenciju svih oblika rasne, polne, sekualne i druge diskriminacije;
 3. Poduzima aktivnosti radi unapređenja kulturnog i zabavnog život mladih;
 4. Pomaže u promociji bosanskohercegovačke kulture i tradicije;
 5. Preduzima aktivnosti sa ciljem očuvanje čovjekove okoline i unapređenje ekološke svijesti, na način da pokreće raznovrsne ekološke akcije;
 6. Pruža pomoć starim i iznemoglim osobama, djeci bez jednog ili oba roditelja ili staratelja i drugim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva organizovanjem raznovrsnih humanitarnih akcija i kroz podsticanje otvaranja javne (narodne) kuhinje;
 7. Organizuje seminare, treninge, konferencije, razmjene i druge oblike edukacije i razmjene iskustava i znanja između članova Udruženja;
 8. Razmjenjuje iskustva sa istim ili sličnom udruženjima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;
 9. Pomaže u promociji i osnaživanju civilnog društva kao i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini:
 10. Organizuje aktivnosti koje za cilj imaju ubrzanje procesa pristupanja Bosne i Hercegovine članstvu Europske Unije;
 11. Podržava procese razvijanja aktivne građanske svijesti i osnažuje demokratsko učešće građana;
 12. Sarađuje sa jedinstvenim organima lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini radi unapređenja standarda građana i građanki;
 13. Organizuje aktivnosti koje za cilj imaju ekonomsko osnaživanje svojih članova.

ENGLISH

The Association “Youth Volunteers” is an apolitical, non-profit, volunteer and charity organization.

The mission of the Association is: To provide opportunities for education, civic participation, humanitarian and voluntary engagement of all involved people who are participating in creating positive change and democratic society with equal rights for all.

Vision Association: To strengthen, promote, empower young people and other members of society as initiators of democratic changes and holders of the processes that will create a society of equal rights and opportunities for all in Bosnia and Herzegovina.

The goals and activities of the Association are:

 1. It helps in the promotion of volunteerism, civil activism, youth and humanitarian work;
 2. It focuses activities on the prevention of all forms of racial, gender, sexual and other kinds of discrimination;
 3. It undertakes activities to promote cultural and entertainment life of youth people;
 4. It helps in promoting Bosnian culture and tradition;
 5. It undertakes activities aimed at the preservation of the environment and promotion of environmental awareness, to launch a variety of environmental activities;
 6. Provides assistance to the elderly persons, children without one or both parents or guardians and other socially vulnerable categories of the population by organizing various humanitarian activities and with encouraging the opening of the soup kitchen;
 7. It organizes seminars, trainings, conferences, exchanges and other forms of education and exchange of experiences and knowledge between members of the Association;
 8. Exchanging experiences with the same or similar associations and organizations in Bosnia and Herzegovina and abroad;
 9. It helps in promoting and strengthening civil society and civil society organizations in Bosnia and Herzegovina:
 10. It organizes activities aimed at accelerating the process of accession of Bosnia and Herzegovina membership of the European Union;
 11. Supports the process of developing active citizenship and strengthens the democratic participation of citizens;
 12. Cooperate with unique bodies of local governments in Bosnia and Herzegovina in order to improve standards of citizens;
 13. It organizes activities aimed at the economic empowerment of its members.