O nama

Udruženje „Mladi Volonteri“ je apolitična, neprofitna, volonterska i humanitarna organizacija.

Misija Udruženja: Obezbjediti mogućnosti za edukaciju, građansku participaciju, humanitarno i volontersko angažovanje svih zaintersovanih osoba u kreiranju pozitivnih demokratskih promjena i društva sa jednakim pravima za sve.

Vizija Udruženja: Jačati, promovisati, osnaživati mlade i druge članove društva kao inicijatore demokratskih promjena i nosioce procesa kojima će se kreirati društvo jednakih prava i mogućnosti za sve u Bosni i Hercegovini.

 

 

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 1. Pomaže u promociji volonterizma, civilnog aktivizma, omladinskog i humanitarnog rada;
 2.  Usmjerava svoje aktivnosti na prevenciju svih oblika rasne, polne, seksualne i druge diskriminacije;
 3. Poduzima aktivnosti radi unapređenja kulturnog i zabavnog život mladih;
 4. Pomaže u promociji bosanskohercegovačke kulture i tradicije;
 5. Preduzima aktivnosti sa ciljem očuvanje čovjekove okoline i unapređenje ekološke svijesti, na način da pokreće raznovrsne ekološke akcije;
 6. Pruža pomoć starim i iznemoglim osobama, djeci bez jednog ili oba roditelja ili staratelja i drugim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva organizovanjem raznovrsnih humanitarnih akcija i kroz podsticanje otvaranja javne (narodne) kuhinje;
 7. Organizuje seminare, treninge, konferencije, razmjene i druge oblike edukacije i razmjene iskustava i znanja između članova Udruženja;
 8. Razmjenjuje iskustva sa istim ili sličnom udruženjima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;
 9. Pomaže u promociji i osnaživanju civilnog društva kao i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini:
 10. Organizuje aktivnosti koje za cilj imaju ubrzanje procesa pristupanja Bosne i Hercegovine članstvu Europske Unije;
 11. Podržava procese razvijanja aktivne građanske svijesti i osnažuje demokratsko učešće građana;
 12. Sarađuje sa jedinstvenim organima lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini radi unapređenja standarda građana i građanki;
 13. Organizuje aktivnosti koje za cilj imaju ekonomsko osnaživanje svojih članova.

Kontakt

Email: volonteribih@gmail.com
info@mladivolonteri.org

Adresa: Kovacica 2, 71300 Visoko,

Bosna i Hercegovina

Phone: +387 (0)60/300-31-31

Kancelarija je otvorena svaki radni dan od 09:00 – 13:00