“Društvena transformacija u društvenom centru Visoko”

Udruženje „Mladi Volonteri“ u partnerstvu sa Fondacijom “Muharem Berbić” implementira projekat pod nazivom Projekat “Društvena transformacija u društvenom centru”, a isti se realizuje u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, koji je zajednički projekt Vlade Švicarske i Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Projekat „Društvena transformacija u društvenom centru – DTDC“ je inovativni projekat koji se zasniva na direktnom radu sa korisnicima, odnosno na preporukama svih svjetskih stručnjaka koji ističu da je za unapređenje položaja neke grupe stanovništva najefikasniji direktni rad. Aktivnosti projekta se mogu podijeliti na tri skupine.

Osnovni cilj projekta je:
Doprinijeti povećanju međusobne saradnje i razmjene ideja između nevladinog sektora i Grada Visoko.

Kroz projekat će se postići i svrha projekta koja glasi: Unaporijediti kvalitet života građana i građanki grada Visokog kroz povećanje procentra zadovoljstva dostupnim sadržajima.
Osnovna ciljna skupina je sačinjena od 110 učesnika i učesnica koji su podijeljeni na tri podgrupe i to:

  • 30 djece učesnika osnonih škola (20 djevojčica i 10 dječaka);
  • 30 mladih u dobi od 16 do 30 godine (15 muškaraca i 15 žena);
  • 30 osoba treće životne dobi koji imaju status penzionera (25 žena i 5 muškaraca);
  • 20 predstvavnika nevladinih organizacija i mjesnih zajednica sa područja grada Visoko.

Pored ove ciljne skupine, projekat će uključiti i indirektnu grupu korisnika koja je sačinjena od prijatelja, porodice, kolega, školskih kolega. Nemoguće je odrediti kolika je tačna veličina grupe indirektnih korisnika, ali je sačinjena od nekoliko stotina korisnika.

Projekat će se zasnivati na direktnom pristupu i direktnom radu sa korisnicima, a metodologija rada podrazumjeva individualni i grupni rad. Individualni rad se posebno zasniva u radu sa djecom školskog uzrasta koji će dolaziti na instruktivnu nastavu. Grupne aktivnosti će se provoditi na svim ostalim aktivnostima.

Značaj projekta je jako veliki, posebno za sredinu kao što je Visoko. Naime, u našoj lokalnoj zajednici ne postoje slične aktivnosti, a posebno ne postoje slične aktivnosti koje su namijenjene osobama treće životne dobi.