Potpisan ugovor sa Min. za pravosuđe i upravu ZDK

Obavještavamo sve građane i građanske općine Visoko, te širu društvenu zajednicu, da je Udruženje „Mladi Volonteri“ potpisalo Ugovor o izvršenju krivične sankcije-rad za opće dobro na slobodi sa Ministarstvom za pravosuđe i upravu ZDK. Cilj potpisanog Ugovora jeste da se svim osuđenicima za lakša krivična djela ponudi alternativan način služenja kazne odnosno da im se ostavi mogućnost zamjene njihove zatvorske kazne radom za opće dobro na slobodi.

Samim potpisivanjem Udruženje „Mladi Volonteri“ je postalo jedan od servisa pomoću kojeg je moguće zatvorsku kaznu zamijeniti volonterskim radom u trajanju kojem odredi nadležni sud i ministarsvo. Također, na naš prijedlog je pokrenut i proces edukacije, osposobljavanja takvih zatvorenika te pripremanje za tržište rada.
Međutim, pozadina ovog našeg prijedloga je u potpunosti drugačija. Naime, budući da se u naš zajednički program uključuju zatvorenici koji spadaju u socijalnu kategoriju stanovništva te su zbog takve situacije odradili blaže krivično djelo zbog kojeg su osuđeni, željeli smo omogućiti da se takve osobe osposobe i kvalitetenije pripreme za samostalan rad.
Ovim aktivnostima Udruženje „Mladi Volonteri“ postaje jedinstveno Udruženje na prostoru Bosne i Hercegovine koji će pružati ove usluge. Samim tim ponovo dokazuje svoju lidersku poziciju unutar nevladinog sektora u Visokom, ali i šire.

Udruženje “Mladi Volonteri”